Nieuws

Congres in weekend 23/24 april

De datum van het volgende ledencongres van GroenLinks is aangepast.
Het congres zal plaatsvinden op 23 of 24 april 2016, de exacte datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Verslag raad 17 december 2015

Bij de laatste vergadering van het jaar ging het vooral om WOZL en zetten we het zonnepanelenproject Landgraaf door naar de rest van Parkstad.

Zonnepanelenproject Parkstad
Het succesvolle Landgraafse zonnepanelenproject waar in Landgraaf intussen een kleine 600 huishoudens aan meedoen wordt uitgerold over Parkstad. We gaan daar richting de 7.000 woningen met zonnepanelen. Parkstad wordt daarmee in een stuk een regio waarin we duurzaam niet alleen serieus nemen, maar er ook de vruchten van plukken. Vele burgers zien dat terug in de beurs door lagere energielasten, er komt werkgelegenheid bij en we zorgen voor ons milieu. GroenLinks Landgraaf is dan ook trots op dit Landgraafse project en blij met de unanieme steun van de raad voor dit project.

Zienswijze 2de begrotingswijziging WOZL
Zoals iedereen weet heeft het voormalige LICOM, en opvolger WOZL, een bewogen geschiedenis. We hebben hart voor onze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar ook de verantwoordelijkheid om de kosten niet de klauwen uit te laten lopen. De euro die je extra kwijt bent kun je niet uitgeven aan zorg voor ouderen, of beter onderhoud van de openbare ruimte. Met WOZL hoopten de gemeenten meer grip te krijgen op de organisatie. Dat lukt tot dusver blijkbaar nog niet altijd even goed. GroenLinks is bijvoorbeeld ronduit ontevreden over de manier waarop met de ex-medewerkers is omgegaan. We hopen dat de regelingen die nu getroffen zijn ook echt tot tevredenheid van die mensen zijn. Wat betreft de organisatie gaan veel dingen goed maar blijven er ook aandachtspunten waar nu eindelijk echt wat mee moet gebeuren. Landgraaf en ook GroenLinks hebben in het verleden vaker gevraagd om informatie inzichtelijker aan te leveren. Daarvoor is het zogenaamde “dashboard” bedacht waarmee gemeenten makkelijker kunnen zien wat er nu eigenlijk allemaal gebeurd is in de organisatie WOZL en waarom dingen soms duurder of anders uit vallen. Dat dashboard is ondanks vraag op vraag nog steeds niet geleverd vanuit WOZL. GroenLinks heeft het idee dat de Landgraafse wethouder wel keurig zijn opdracht uitvoert en de Landgraafse signalen overbrengt maar er vanuit de directie weinig tot niks gebeurt met die Landgraafse signalen. De zienswijze was daarom scherp geformuleerd; Landgraaf stemt niet in met de begrotingswijziging. GroenLinks Landgraaf kon dat uitstekend steunen en kijkt uit naar het bezoek van de directie van WOZL waarin men vragen komt beantwoorden.

Verslag raad 26 november 2015

Oordeelvormende Raad

Wijzigen Afvalstoffenverordening
GroenLinks Landgraaf is bijzonder positief over de pilot afvalinzameling in Landgraaf. Zogenaamd PMD afval (Blik, plastic-metaal en drankkartons) mag mee met het plastic waardoor er minder restafval over blijft met lagere kosten voor de afvalscheidende burger in gevolg. De pilot verloopt zo goed in Landgraaf dat we nu de inzamelfrequentie van restafval kunnen verlagen (van 1x in de 2 weken ophalen naar 1x in de vier weken) terwijl de ophaalfrequentie van het PMD afval omhoog gaat van 1x per 4 weken naar 1x per 2 weken. Een prima ontwikkeling die tot het beter scheiden van afval zal leiden.

Lees verder

Algemene Beschouwingen 2015

Bij de algemene beschouwingen gaan we in op de huidige stand van zaken. Hoe gaat het in Landgraaf? En we kijken verder; welke plannen hebben we voor volgend jaar en wat vinden we daar als GroenLinks van?

 

Lees verder

Provinciale & waterschapsverkiezingen!

Op woensdag 18 maart worden de provinciale staten Limburg gekozen. GroenLinks Limburg vindt u op lijst 6. Vanuit Landgraaf zijn voor GroenLinks oud-statenlid Helma Gubbels-Korver (plek 44) en wethouder Ton Ancion (plek 23) kandidaat.

Zie https://limburg.groenlinks.nl/mensen voor al onze kandidaten en https://limburg.groenlinks.nl/verkiezingsprogramma-7 voor ons programma!

Daarnaast worden ook de waterschappen gekozen. Naast vijf (!) CDA lijsten is er ook een partij voor de waterschappen die meer in de lijn van de PvdA en GroenLinks ligt. Dat is WaterNatuurlijk.

Namens WaterNatuurlijk is Ruben van Beusekom uit Kerkrade kandidaat op plek. Ruben is 29, studeerde aan de Universiteit Maastricht en werkt als beleidsadviseur bij de Provincie Limburg. Hij is daarnaast in deeltijd zelfstandig adviseur gebiedsontwikkeling, duurzaamheid, funabeheer en (natuurlijk) landschapsbeheer.

Zie http://www.waternatuurlijk.nl/roer-en-overmaas/ voor het programma van WaterNatuurlijk en http://www.waternatuurlijk.nl/kandidaten-roer-en-overmaas/ voor de kandidatenlijst!

Vacatures GL-bestuur Parkstad

Vanwege benodigde versterking zijn wij op zoek naar actieve, betrokken

BESTUURSLEDEN (v/m)

Achtergrond vacature
In 2012 zijn de afdelingen Heerlen en omgeving, Kerkrade en Landgraaf gefuseerd tot één afdeling Parkstad Limburg. De afdeling herbergt de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Nuth is formeel onderdeel van de bestuurlijke afdeling Maastricht-Heuvelland, maar is ook actief betrokken bij de afdeling Parkstad Limburg. Momenteel telt de afdeling Parkstad Limburg ruim 130 leden. Binnen de afdeling zijn drie gemeenteraadsfracties actief, te weten in Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. In deze laatste gemeente is de fractie onderdeel van de coalitie en vaardigt de partij ook een wethouder in het college van burgemeester en wethouders af. In de gemeenten Brunssum en Onderbanken zijn er informele samenwerkingsverbanden met de lokale partijen PAK-Brunssum en PRo Onderbanken.

Taken van het bestuur
De leden benoemen de voorzitter in functie en veelal ook de secretaris en penningmeester. De overige taken worden onderling collegiaal verdeeld. Het bestuur vergadert minimal éénmaal per maand. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor:

 • Ledenwerving
 • Ledenbinding
 • Zorgen naleving Statuten en Huishoudelijk Reglement vereniging GroenLinks
 • Zorgen naleving Houshoudelijk Reglement afdeling Parkstad Limburg
 • Organiseren van Algemene Ledenvergaderingen
 • Zorgdragen voor deelname van GroenLinks aan gemeenteraadsverkiezingen (kandidatenlijsten, programma’s, campagne)
 • Ondersteunen van de diverse fracties (organisatorisch van aard)
 • Aanhalen banden met samenwerkingspartners en andere afdelingen GroenLinks

Vereisten voor bestuursleden

 • Grote betrokkenheid bij GroenLinks en haar gedachtengoed
 • Kunnen verbinden en boeien
 • Minimaal 3 uur per week vrije tijd beschikbaar hebben
 • Ten tijde van de Algemene Ledenvergadering, waar benoeming geagendeerd staat, lid zijn van de partij
 • Interesse in (gemeente)politiek met de focus om deze organisatorisch te ondersteunen
 • Algemene kwaliteiten: flexibel, veerkrachtig, doelgericht, ondernemend

Interesse of nadere info?
Indien geïnteresseerd om het bestuur van GroenLinks Parkstad Limburg te komen versterken kunt u een korte motivatie liefst aangevuld met uw curriculum vitae sturen aan Ali Asghar Daliry, secretaris, op alidaliry@hotmail.com .
Voor meer informatie over de vacature kunt u zich wenden tot Andy Rossel, fractievoorzitter GroenLinks in Kerkrade, op andyrossel@hotmail.com.

Pagina's